UnisolarBG

 

 

Комисията предложи да се реформира структурата на пазара на електроенергия в ЕС, за да се ускори навлизането на възобновяемите енергийни източници и постепенното премахване на газа, да се намали зависимостта на сметките на потребителите от нестабилните цени на изкопаемите горива, да се осигури по-добра защита на потребителите от бъдещи скокове на цените и потенциално манипулиране на пазара и да се направи европейската промишленост по-чиста и по-конкурентноспособна.

В продължение на повече от двайсет години ЕС разполагаше с ефикасен и добре интегриран пазар на електроенергията, който позволи на потребителите да получат икономическите ползи на единния енергиен пазар, като се гарантираше сигурността на доставките и се стимулираше процесът на декарбонизация. Енергийната криза, предизвикана от руското нашествие в Украйна, подчерта необходимостта от бързо адаптиране на пазара на електроенергия, за да се подкрепи по-добре екологичният преход и да се предложи на потребителите на енергия, както на домакинствата, така и на предприятията, широк достъп до електроенергия от възобновяеми и неизкопаеми източници на достъпни цени

Предложената реформа предвижда преразглеждане на няколко законодателни акта на ЕС — по-специално Регламента за електроенергията, Директивата за електроенергията и Регламента относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар (REMIT). С нея се въвеждат мерки, които да стимулират по-дългосрочни договори за производство на енергия от неизкопаеми горива и с които в системата да се въведат по-чисти гъвкави решения за конкуренция с газа, като например оптимизация на потреблението и съхранение. Така ще се намали въздействието на изкопаемите горива върху сметките за електроенергия на потребителите и ще се гарантира, че в тях ще се отразят по-ниските разходи за възобновяемите енергийни източници. Освен това предложената реформа ще стимулира откритата и лоялна конкуренция на европейските пазари за търговия на едро с енергия чрез повишаване на прозрачността и интегритета на пазара.

Изграждането на енергийна система, основана на възобновяеми източници, ще бъде от решаващо значение не само за намаляване на сметките на потребителите, но и за гарантиране на устойчиви и независими енергийни доставки за ЕС в съответствие с Европейския зелен пакт и плана REPowerEU. Тази реформа, която е част от промишления план на Зеления пакт, също така ще позволи на европейската промишленост да получи достъп до възобновяеми, неизкопаеми и финансово достъпни енергийни доставки, което е ключов фактор за декарбонизацията и екологичния преход. За да постигнем целите си в областта на енергетиката и климата, внедряването на възобновяеми енергийни източници ще трябва да се утрои до края на настоящото десетилетие.

Предоставяне на защита и права на потребителите 

Наблюдаваните през 2022 г. високи и нестабилни цени, предизвикани от енергийната война на Русия срещу ЕС, създадоха прекомерна тежест за потребителите. Настоящото предложение ще позволи на потребителите и доставчиците да се възползват от по-голяма ценова стабилност, основана на технологии за енергия от възобновяеми и неизкопаеми енергийни източници.  От решаващо значение е, че то ще предостави на потребителите широк избор от договори и по-ясна информация преди тяхното подписване, за да имат възможност да блокират сигурни и дългосрочни цени и така да избегнат прекомерните рискове и нестабилност. В същото време те ще продължат да имат възможността да изберат договори с динамично ценообразуване, за да се възползват от променливостта на цените и да използват електроенергията, когато тя е по-евтина (напр. за зареждане на електрически автомобили или използване на термопомпи).

Освен разширяването на избора на потребителите реформата има за цел също така да насърчи ценовата стабилност чрез намаляване на риска от неуспех на доставчика. Предложението изисква от доставчиците да управляват ценовите си рискове поне до размера на обемите по фиксирани договори, за да бъдат изложени в по-малка степен на ценови скокове и нестабилност на пазара. То също така задължава държавите членки да определят доставчици от последна инстанция, така че нито един потребител да не се окаже без електроенергия.

Защитата на уязвимите потребители също е значително подобрена. Съгласно предложената реформа държавите членки ще защитят уязвимите потребители с просрочени задължения от изключване. Освен това тя позволява на държавите членки да разширят обхвата на регулираните цени на дребно, така че да обхванат МСП и домакинствата в случай на криза.

Съгласно предложението правилата за споделяне на енергията от възобновяеми източници също се преработват. Потребителите ще могат да инвестират във вятърни или слънчеви паркове и да продават излишъка от електроенергия от покривно слънчево съоръжение на съседи, а не само на своя доставчик. Например наемателите ще могат да споделят излишъка от слънчева енергия от покривно слънчево съоръжение със съсед.

За да се подобри гъвкавостта на енергийната система, от държавите членки сега ще се изисква да направят оценка на своите нужди, да определят цели за увеличаване на гъвкавостта на производството от неизкопаеми източници и ще имат възможност да въведат нови схеми за подпомагане, особено за оптимизация на потреблението и съхранение. Реформата също така дава възможност на системните оператори да осигурят намаляване на потреблението в пиковите часове. Заедно с настоящото предложение днес Комисията отправи и препоръки към държавите членки относно напредъка на иновациите, технологиите и капацитета в областта на съхранението.

Повишаване на предвидимостта и стабилността на енергийните разходи с цел повишаване на конкурентоспособността на промишлеността

През изминалата година много дружества бяха сериозно засегнати от прекомерно нестабилните цени на енергията. За да се повиши конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и да се намали излагането ѝ на нестабилни цени, Комисията предлага да се улесни въвеждането на по-стабилни дългосрочни договори, като например споразумения за закупуване на електроенергия (СЗЕ), чрез които дружествата да установяват свои собствени преки енергийни доставки и по този начин да се възползват от по-стабилни цени на производството на електроенергия от възобновяеми и неизкопаеми източници. За да се преодолеят настоящите пречки, като например кредитните рискове на купувачите, реформата задължава държавите членки да гарантират наличието на пазарни гаранции за СЗЕ.

За да се осигури стабилност на приходите на производителите на електроенергия и да се предпази промишлеността от нестабилност на цените, цялата публична подкрепа за нови инвестиции в подпределното и задължително производство на електроенергия от възобновяеми и неизкопаеми източници ще трябва да бъде под формата на двупосочни договори за разлика (ДЗР), докато държавите членки са задължени да насочват излишъка от приходи към потребителите. Освен това реформата ще повиши ликвидността на пазарите за дългосрочни договори, които блокират бъдещите цени, така наречените „форуърдни договори“. Това ще позволи на повече доставчици и потребители да се защитят от прекомерно нестабилни цени за по-дълги периоди от време. 

Ще има и нови задължения за улесняване на интегрирането на възобновяемите енергийни източници в системата и за повишаване на предсказуемостта на производството. Те включват задължения за прозрачност за системните оператори по отношение на претоварването на мрежата и сроковете за търгуване по-близо до реалното време.

И накрая, за да се гарантират конкурентни пазари и прозрачно ценообразуване, Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) и националните регулатори ще имат по-голяма способност да наблюдават интегритета и прозрачността на енергийния пазар. По-специално, актуализираният Регламент относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар на едро (REMIT) ще гарантира по-добро качество на данните и ще засили ролята на ACER в разследванията на потенциални случаи на пазарна злоупотреба с трансграничен характер. Като цяло това ще засили защитата на потребителите и промишлеността в ЕС срещу всякакви пазарни злоупотреби.

Следващи стъпки

Предложената реформа ще трябва да бъде обсъдена и одобрена от Европейския парламент и Съвета, преди да влезе в сила.     

Контекст

От лятото на 2021 г. насам цените на енергията претърпяха безпрецедентни скокове и нестабилност и оказаха сериозно въздействие върху домакинствата и икономиката в ЕС, особено след руското нашествие в Украйна, което предизвика енергийна криза в Европа. Много потребители отчетоха увеличение на сметките си поради покачването на цените на газа, въпреки че възобновяемите енергийни източници вече покриват повече от една трета от потреблението на електроенергия в ЕС.

ЕС реагира бързо, като въведе широк набор от мерки за смекчаване на въздействието на високите и нестабилни цени на едро на енергията върху домакинствата и предприятията. Европейският съвет обаче призова Комисията да работи по структурна реформа на пазара на електроенергия с двойната цел да се гарантира европейският енергиен суверенитет и да се постигне неутралност по отношение на климата. Предложената реформа е в отговор на този призив на лидерите на ЕС и беше обявена от председателя Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза миналата година. Тя е част и от промишления план на Зеления пакт, насочен към повишаване на конкурентоспособността на европейската промишленост с нулеви нетни емисии и ускоряване на прехода към неутралност по отношение на климата.

Източник – официален сайт на ЕС

Call Now Button