UnisolarBG

 

Производители на електрическа енергия, произведена от слънчева енергия – 250,27 лв./MWh;
Производители на електрическа енергия, произведена от вятърна енергия – 231,83 лв./MWh;
Производители на електрическа енергия, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW – 265,67 лв./MWh;
Производители на електрическа енергия, произведена от биомаса – 260,12 лв./MWh.

С Решение № Ц-13/30.06.2023 г. КЕВР определи за периода 01.07.2023 г. – 30.06.2024 г. преференциални цени, за изкупуване на електрическа енергия, произведена от фотоволтаични електрически централи, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции, както следва:

Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност до 5 kWр включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии – 208,80 лв./MWh, при нетно специфично производство 1 406 kWh/kWp.

Фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност над 5 kWр до 30 kWp включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии – 172,88 лв./MWh, при нетно специфично производство 1 406 kWh/kWp.

С Решение № Ц-14/30.06.2023 г., КЕВР утвърди цена за достъп до електропреносната мрежа за производители на електрическа енергия от възобновяеми източници с динамично променяща се генерация, която се дължи от производители на електрическа енергия от слънчева и вятърна енергия, присъединени към електропреносната и електроразпределителните мрежи, за цялото произведено количество електрическа енергия, в размер на 4,86 лв./MWh, без ДДС.

В решението е утвърдена цена за „задължения към обществото“ в размер на 0,00 лв./MWh, без ДДС.

Call Now Button