UnisolarBG

Промени, заложени в Наредбата за техническите изисквания към енергийните харектеристики на сгради, предвиждат от 1 Януари 2024 г. всички строителни проекти за блкове, кооперации, жилищни комплекси, училища, болници, търговски центрове и т.н., да бъдат с близки до нулева консумация на енергия, произведена от възобновяеми източници. Според експертите, изготвили нормативните изисквания, това е възможно ако се разчита на термопомпи, слънчеви колектори и др. подобни системи за отопление и охлаждане.

За градовете и районите в тях с централизирано топлоснабдяване и/или газификация е предложено изменение в Наредбата, което позволява лична преценка на строителите дали да използват индивидуални технологии от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) или общите сградни инсталации за отопление и охлаждане, които са присъединени към централизирано топло- и газопреносни мрежи. Припомняме, че през 2022 г. Проект на Наредба РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради облекчи прилагането на това изискване. Тогава се предложи алтернативен подход при проектирането на сгради в градовете с централизирано топло- и газоснабдяване, при условие, че се присъединяват към топлоелектрически централи с високоефективно производство на енергия. Така вместо дадена сграда да разчита изцяло на индивидуално техническо решение за отопление и охлаждане на база възобновяеми източници, се допуска проектирането и изграждането на обща сградна инсталация, която да се възползва от приноса на топлопреносната система в населеното място чрез присъединяване към местна ефективна районна отоплителна и охладителна система – с ползване на поне 50% възобновяема енергия, 50% отпадна топлина, 75% топлинна енергия от комбинирано производство на енергия или 50% от съчетание на такава енергия и топлина.

 

До края на 2017 г. при новите сгради, проектирани да разчитат на високоефективни ТЕЦ-ове, енергията от възобновяеми източници за собствено потребление, генерирана на място или в близост до сградата, трябва да има дял поне 15% от доставената (потребна) енергия за отопление, охлаждане, вентилация, гореща вода за битови нужди и осветление в сградата. По този начин, като се разчита на приноса на ефективността на топлоелектрическите централи, се предвижда през следващите четири години техническото изискване за дял на енергията от ВЕИ в новите сгради, присъединени към такива централи, да се намали алтернативно от 55% на 15%.

 

Източник – Marica.bg

Call Now Button