UnisolarBG

 

Допустими кандидати

1. ЮЛ или ЕТ, регистрирани по Търговски закон/Закона за кооперациите. Да са регистрирани преди 31.12.2019 г.

2. Допустими категории:

 • Микро (персонал от 1 до 9); Малки (персонал от 10 до 49) и Средни предприятия (персонал от 50 до 249);

 • Малки дружества със средна пазарна капитализация (годишен оборот до 100 млн. евро, или стойност на активите до 86 млн.евро и персонал от 250 до 499)

 • Дружества със средна пазарна капитализация (персонал от 500 до 3000)

3. Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 г.:

 • Микро предприятие ≥ 80 000 лв.

 • Малко предприятие ≥ 200 000 лв.

 • Средно предприятие ≥ 800 000 лв.

 • Малко дружество със средна пазарна капитализация или Дружество със средна пазарна капитализация ≥ 3 000 000 лв.

4. Всички сектори на дейност с изключение на недопустимите сектори:

 • сектор А  „Селско, горско и рибно стопанство“

 • сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“

 • сектор K „Финансови и застрахователни дейности“

 • сектор О „Държавно управление“,

 • сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели;

 • сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“

 
 

Размер на финансиране

1. Размер на финансиране от 75 000 лв. до 1 000 000 лв.

2. Максимален размер на помощта не трябва да надвишава:

 • Микро предприятия: 90% от сумата на нетни приходи от продажби за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., разделени на 3.

 • Малки предприятия: 60% от сумата на нетни приходи от продажби за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., разделени на 3.

 • Средни предприятия: 25% от сумата на нетни приходи от продажби за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., разделени на 3.

 • Малки дружества и Дружества със средна пазарна капитализация: 10% от сумата на нетни приходи от продажби за 2019 г., 2020 г. и 2021 г., разделени на 3.

3. Максимален интензитет (%) на помощта извън Югозападен район:

 • Микро, Малки и Средни предприятия: 50 %

 • Малки дружества и Дружества със средна пазарна капитализация: 45 %

Максимален интензитет на помощта за Югозападен район:

 • Микро и Малки предприятия: 50 %

 • Средни предприятия: 45 %

 • Малки дружества и Дружества със средна пазарна капитализация: 35 %

 

Допустими разходи

Изграждане на фотоволтаични инсталации до 1 MW за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии).

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)

 • Разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада/прилежащ имот

 • Разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер

 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи

Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система не следва да надвишава повече от 2 пъти размера на предоставената мощност в договор с ЕРД на кандидата.

Фотоволтаичната система следва да бъде изградена върху сграда/имот, които са изцяло собственост на дружеството-кандидат или единствено кандидатът има учредено право на строеж и сградата е въведена в експлоатация към датата на кандидатстване.

Минимални технически изисквания за фотоволтаици с батерии.

 

Call Now Button